Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem http://szlakgwarkow.olkusz.eu.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
ul. Rynek 1
32-300 Olkusz
Informacja: tel. 32 626 01 00,
Sekretariat: tel. 32 626 02 18, 32 626 02 24
fax. 32 626 02 17
e-mail: poczta@umig.olkusz.pl, burmistrz@umig.olkusz.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /il751m3lrx/skrytka

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-25

Strona podmiotowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast
  • wyświetlanie w odcieniach szarości
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Przemysław Solecki (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej lub dostępu alternatywnego) 
e-mail: p.solecki@umig.olkusz.pl 
Telefon: 32 626 01 60

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

Wejście główne do budynku umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie jest wyposażony w windę umożliwiającą dostęp osób niepełnosprawnych na pierwsze i drugie piętro.  Klient Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w punkcie informacyjno-podawczym znajdującym się przy wejściu głównym na parterze budynku może zażądać załatwienia sprawy na parterze budynku. Pracownik Urzędu schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika punktu informacyjno-podawczego o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.